پنجاه و یکمین شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» منتشر شد

معرفت ادیان 51/تابستان 1401

بررسی تطبيقی ارکان دعا در قرآن و عهدين فاطمه خليفات، جواد باغبانی آرانی (ص7)

مطالعه تطبيقی فضای کالبدی کليسا و مسجد بر پايه مبانی انسان‌شناختی مسيحيت و اسلام مرضيه سادات شجاعی، مجيدرضا مقنی‌پور (ص25)

شأن اخلاقي محيط‌‌زيست از نگاه اسلام و مسيحيت مهدی احمدی/ سید اکبر حسینی قلعه بهمن (ص47)

مقايسه تطبيقی جرم زنا در متون فقهی اماميه و کتب مقدس يهود مينا عيسوند، سيد علی ربانی موسويان (ص65)

بررسی تطبيقی ديدگاه متون مقدس اديان ابراهيمی و دانش پزشکی درباره آميزش در دوره عادت ماهانه یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی، ایران سلیمانی، زینب توکل، محمدرضا نورمحمدی (ص87)

مرجعيت سياسی در يهوديت تا قبل از پيدايش صهيونيسم محمدرضا كريمی والا، ميرعباس مهدوی فرد، احمد آقائی ميبدی (ص103)

بررسی تحليلی ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مبانی ارزش‌شناختی عظيم اميری، محمدحسين طاهری آكردی (ص121)

تقابل هستی‌شناسی ميرچا الياده و جاناتان اسميت در مطالعات اديان محسن اویسی، مهدی لک‌زایی (ص137)

روز: 
5
ماه: 
شهریور

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.